1. Definities

Axor verwijst naar Axor NV, met zetel te 3950 Bocholt, Rademakersstraat 39 en met ondernemingsnummer 0457.382.813;
Offerte betekent ieder schriftelijk document uitgaande van Axor of mondeling aanbod gericht aan een potentiële Opdrachtgever met een voorstel en bijzondere voorwaarden over project in het kader van industriële bouw voor de Opdrachtgever;
Opdrachtgever betekent iedere onderneming die een beroep doet op diensten van Axor;
Opdrachtbevestiging betekent de schriftelijke bevestiging van een opdracht door een Opdrachtgever aan Axor waarbij een specifiek offertenummer wordt gevoegd;
Overeenkomst betekent de overeenkomst die ontstaat door het verzenden van de Opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever onder deze algemene voorwaarden;
Opdracht betekent iedere (aannemings-)opdracht voor welke duurtijd dan ook die uitgaat van de Opdrachtgever aan Axor zoals omschreven in de Offerte;
Prijs / Prijzen betekent de in de Overeenkomst bepaalde vergoeding te betalen door de Opdrachtgever aan Axor voor de uitvoering van de Opdracht;
Voorwaarden verwijst naar huidige algemene voorwaarden;
Partijen verwijst naar Axor en de Opdrachtgever tezamen.

2. Voorwerp en toepassingsgebied

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Axor en de Opdrachtgever.

2.2. Voor zover er door Axor gebruik wordt gemaakt van eventuele bijzondere voorwaarden en/of afwijkende bepalingen in een Offerte of Overeenkomst, genieten voornoemde bepalingen voorrang op huidige Voorwaarden, waarbij huidige Voorwaarden alsdan een aanvullende functie blijven vervullen.

2.3. Door het plaatsen van een Opdracht dan wel het bevestigen van een Offerte doet de Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van haar eigen voorwaarden en erkent zij de exclusieve werking van de huidige Voorwaarden, tenzij Axor zich voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart met de voorwaarden van de Opdrachtgever.

2.4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk door Axor werden aanvaard. Indien Axor dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen heeft aanvaard, behouden huidige Voorwaarden in elk geval hun aanvullende werking.

2.5. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdracht van de Opdrachtgever aan Axor. Eventuele afwijkingen zoals bepaald in artikel 2.4 zijn slechts geldig voor individuele verkopen, diensten, werken en leveringen waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere verkopen, werken, diensten en leveringen.

3. Offertes

3.1. De Offertes van Axor zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, behoudens indien anders vermeld. Zij kunnen gewijzigd worden vooraleer de Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging gestuurd heeft.

3.2. De Offertes zijn slechts geldig voor de erin vermelde Opdracht. Voor eventuele afwijkende, aanvullende of nieuwe opdrachten moet telkens een nieuwe Offerte opgemaakt worden. Meerwerken worden slechts uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de Opdracht door de Opdrachtgever.

3.3. De Overeenkomst met de Opdrachtgever komt slechts tot stand door de Offerte en de Opdrachtbevestiging. Elke wijziging of aanvulling dient – om geldig te zijn – schriftelijk bevestigd te worden.

3.4. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de Opdracht zoals omschreven in de Offerte en/of de Overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een door beide partijen ondertekende bijlage bij de Offerte en/of Overeenkomst. Bij ontstentenis van een dergelijk aanhangsel zal in voorkomend geval er steeds vanuit gegaan worden dat de uitgevoerde werken conform de mondelinge instructies van de Opdrachtgever zijn gebeurd.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1. Het vervullen van de door de Opdrachtgever gestelde Opdracht vormt in hoofde van Axor geen resultaatsverbintenis. Axor verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten en gaat ter zake een middelenverbintenis aan.

4.2. Tenzij anders overeengekomen door de Partijen, geldt de uitvoeringstermijn die in de Overeenkomst wordt bedongen enkel als indicatie. De uitvoeringstermijn kan worden opgeschort indien de Opdrachtgever faalt in het nakomen van zijn verplichtingen (laattijdige betalingen, het niet-afleveren van de nodige vergunningen, …)

4.3. Axor behoudt zich het recht voor om onderaannemers in te zetten voor het uitvoeren van (een gedeelte van) de Overeenkomst indien dit operationeel gunstig blijkt te zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.4. Axor zal zich tijdens de uitvoering van de Opdracht steeds onderwerpen aan de productspecificaties en plaatsingsvoorwaarden van de fabrikant en /of leverancier.

4.5. Tijdens de uitvoering van de Opdracht behoudt Axor zich het recht voor om haar eigen reclameborden neer te zetten op de werf. Hiervoor heeft zij geen toestemming nodig van de Opdrachtgever noch van een derde partij.

4.6. Tijdens de uitvoering van de Opdracht blijft de Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen en dient hij de Axor voortdurend en kosteloos te voorzien van een vlotte bereikbaarheid van de werf, van water en van elektriciteit. Eventuele schade van welke aard dan ook die Axor lijdt door een inbreuk op deze verplichting valt ten laste van de Opdrachtgever.

4.7. In geval van overmacht (staking, lock out, natuurramp, epidemie, ongevallen, brand, overheidsbeslissingen, pandemie, bevoorradingsproblemen, weersomstandigheden, …) die de uitvoering van de Opdracht onmogelijk maakt of zeer ernstig bemoeilijkt in verhouding met wat Partijen bij de contractsluiting verwachtten, wordt slechts de uitvoering van de Overeenkomst geschorst zonder de Overeenkomst zelf te beëindigen en dit zonder recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever of vermindering van de facturatie.

In geval van schorsing van de uitvoering van de Overeenkomst wordt de duur van de Overeenkomst verlengd met een duur die gelijk is aan de periode van de schorsing. Het teniet gaan van reeds geleverde diensten onder de Opdracht door een overmachtssituatie is niet ten laste van Axor.

5. Prijs

5.1. De Prijzen van Axor, zoals opgegeven in de Offertes, hetzij als eenheidsprijzen, hetzij als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van prijzen, tarieven, officiële koersen, weddes en fiscale en sociale lasten op het ogenblik van de opstelling van de Offerte. Zij worden weergegeven in euro en exclusief BTW.

5.2. Indien Axor van oordeel is dat er vanuit veiligheidsgaranties, testen, staalafnames etc. dienen te worden uitgevoerd, zullen de kosten hiervan steeds gedragen worden door de Opdrachtgever. Axor verbindt zich ertoe de Opdrachtgever hierover steeds op voorhand in te lichten.

5.3. De Prijs voor een Opdracht wordt berekend op basis van […]

5.4. De uitvoering van de Opdracht wordt gefactureerd tegen Prijzen en Voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst. Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de Prijzen van Axor is ten laste van de Opdrachtgever.

5.5. Tussen het moment waarop de Overeenkomst door de Opdrachtgever getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de Prijs uit de oorspronkelijke Offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen.

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

Waarbij:

  • P = de nieuwe prijs
  • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
  • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
  • b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
  • S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
  • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
  • c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
  • I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
  • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
  • a + b + c = 1

6. Duur, beëindiging en schorsing van de overeenkomst

6.1. In geval van een vastgestelde ernstige schending van de Overeenkomst of dwingende wetgeving in hoofde van de Opdrachtgever behoudt Axor zich het recht voor, op voorwaarde dat dit schriftelijk aan de Opdrachtgever ter kennis werd gebracht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en om een schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding zal overeenkomen met het resterende bedrag van de Opdracht, onverminderd het recht van Axor om haar werkelijke schade te bewijzen.

6.2. Axor heeft eveneens het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang in het geval van het niet nakomen van de verplichtingen van de Opdrachtgever alsmede bij faillissement, staking van betaling, gerechtelijke reorganisatie of enige andere omstandigheid waarvan Axor gerechtvaardigd kan afleiden dat deze de continuïteit of solvabiliteit van de Opdrachtgever in het gedrang brengt.

6.3. De Opdrachtgever heeft steeds het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. In dat geval is de Opdrachtgever aan Axor overeenkomstig art. 1794 (oud) BW , naast de betaling van het geleverde werk en de gemaakte kosten, een vergoeding verschuldigd van twintig procent van het nog resterende bedrag van de Opdracht, ongeacht het recht van Axor om vergoeding te vragen van de werkelijk door hem geleden schade. De beëindiging dient aan Axor ter kennis gebracht te worden per aangetekend schrijven.

7. Factuur en betaling

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van Axor contant betaalbaar binnen acht (8) dagen na factuurdatum per bankoverschrijving op het aangegeven rekeningnummer. Zowel een integrale als een gedeeltelijke betaling impliceert een integrale aanvaarding van de factuur en van de Algemene Voorwaarden bij deze factuur.

7.2. Axor behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de Opdrachtgever een zekerheid te vragen voor de nakoming van zijn verplichtingen in de vorm van een bankgarantie op eerste verzoek (of een gelijkwaardige zekerheid) voor het bedrag dat overeenkomt met het (resterende) bedrag van de Opdracht. De Opdrachtgever verbindt zich er in voorkomend geval toe deze bankgarantie onmiddellijk te verschaffen.

7.3. De niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een rente berekend op basis van het door de Nationale Bank België toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier vermeerderd met drie procent (3%). Eveneens is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een maximum van 2500 €.

De niet-betaling van de factuur geeft eveneens het recht aan Axor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder voorafgaande verwittiging aan de Opdrachtgever. Axor dient de Opdrachtgever binnen redelijke termijn in kennis te stellen van de schorsing van de Overeenkomst en voorziet aan de Opdrachtgever een laatste respijttermijn bij gebreke waaraan Axor zich het recht voorbehoudt om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of zich te beroepen op andere contractuele remedies.

7.4. Voor zover aan de stopzetting van de werken dan wel aan de heropstart ervan kosten verbonden zijn, vallen die ten laste van de Opdrachtgever. De heropstart gebeurt volgens de planning van Axor en pas na betaling van alle openstaande facturen en al het bijbehorende.

7.5. Elke betwisting en/of klacht betreffende de facturen dient om ontvankelijk te zijn, bij ter post aangetekend schrijven, gericht aan het op de factuur vernoemd adres, te geschieden binnen de acht (8) werkdagen na factuurdatum. Geen enkele klacht verleent de Opdrachtgever het recht of bevoegdheid om de betaling van de factuur geheel, ten delen te schorsen of uit te stellen.

Bij gebrek aan een betwisting en/of klacht binnen de bovengenoemde termijn worden de factuur en de daarin aangerekende verkopen, diensten, werken en leveringen geacht zonder enig voorbehoud aanvaard te zijn door de Opdrachtgever. Behoudens tegenbewijs wordt elke factuur geacht ontvangen te zijn op de […] werkdag na factuurdatum.

7.6. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen met zich mee, zelfs wanneer zij nog niet vervallen zijn en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7.7. Het is de Opdrachtgever, behoudens andersluidende overeenkomst, niet toegelaten om openstaande vorderingen die hij op Axor heeft of meent te hebben, te compenseren met openstaande schuldvorderingen in hoofde van Axor of één van haar verwante vennootschappen.

8. Oplevering

8.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt binnen de 14 dagen na de beëindiging van de werken overgegaan tot de oplevering. Axor zal de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk uitnodigen om over te gaan tot oplevering. Als de Opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voormelde periode van 15 dagen.

De Opdrachtgever kan de oplevering niet weigeren op basis van (kleine) gebreken waarvan de waarde minder dan tien (10) procent van de aannemingssom beloopt.

8.2. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de Opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en dekt de zichtbare gebreken, voor zover deze niet vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek (de tienjarige aansprakelijkheid).

De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

8.3. Indien de Opdrachtgever bepaalde elementen bij de oplevering rechtmatig weigert, dient de Opdrachtgever slechts datgene te betalen wat reeds aanvaard werd en dienen de eventuele gebreken binnen de maand te worden verholpen.

8.4. Behoudens andersluidende overeenkomst, worden lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van de gebruikte materialen, goederen of installaties, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn, niet beschouwd als een gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek.

8.5. Gedurende een periode van één jaar na de oplevering is Axor aansprakelijk voor de lichte verbogen gebreken die niet gedekt zijn door artikel 1792 Oud BW en 2270 Oud B. Deze periode kan eventueel verlengd worden voor 2 jaren onder voorbehoud dat dit gedekt wordt door de verzekering. Eventuele meerkostpremie is ten laste van de Opdrachtgever.

Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van drie maanden na de dag dat de Opdrachtgever kennis kreeg of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor een dreigend geschil.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Axor is gedurende één jaar na de oplevering aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 (oud) BW. Elke rechtsvordering die op die grond tegen Axor wordt ingesteld, is echter maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de Opdrachtgever kennis van het gebrek had of moest hebben.

9.2. De aansprakelijkheid van Axor is te allen tijde beperkt tot de door de leverancier en/of producent gegeven garantie op de producten.

9.3. De totale aansprakelijkheid van Axor is te allen tijde beperkt tot de bedragen waarvoor Axor  verzekerd is. Axor aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor reeds bestaande schade op het ogenblik van de aanvang van de Opdracht, schade die voortvloeit uit de slechte toestand van locaties en/of materiaal, en/of schade als gevolg van handelingen gesteld of richtlijnen gegeven door de Opdrachtgever.

Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien het schadegeval voortvloeit uit het bedrog, een intentionele fout of de grove schuld van Axor.

9.4. Indien Axor aansprakelijk gesteld zou worden voor enige directe schade in uitvoering van een Opdracht, dan kan zij maar gehouden zijn tot een schadevergoeding die niet meer bedraagt dan maximaal het factuurbedrag, waarvan de desbetreffende opdracht deel uitmaakt.

9.5. Axor is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot betaling van vergoeding voor schade die voortkomt uit een gebrekkig product.

9.6. Axor is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Axor is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrekkige plaatsing of een gebrekkig product, maar ook door een fout of nalatigheid van de Opdrachtgever of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.

9.7. Axor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Axor is uitgegaan van door de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Axor kenbaar behoorde te zijn en zij in voorkomend geval haar waarschuwingsplicht niet vervuld zou hebben.

9.8. In geval van aansprakelijkheid heeft Axor de keuze tussen het vervangen van de gebrekkige goederen of het betalen van een schadevergoeding maximaal gelijk aan het bedrag van de geleverde goederen exclusief BTW.

10. Eigendom

10.1. Alle werken en materialen, zelfs na incorporatie, blijven eigendom van Axor tot wanneer de Opdrachtgever aan al zijn verbintenissen heeft voldaan. Alle kosten verbonden aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud en de recuperatie van de goederen zijn ten laste van de Opdrachtgever. Het risico zal overgaan naarmate werken van de Opdracht vorderen.

10.2. Tussen de Partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de Opdrachtgever die zich in de magazijnen en werkplaatsen van Axor bevinden, aan Axor in pand worden gegeven door de Opdrachtgever ter nadere garantie van de betaling van het aan Axor reeds verschuldigd bedrag.

10.3. Nieuwe goederen die aan Axor ter beschikking worden toevertrouwd worden geacht de al teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die door de Opdrachtgever aan Axor ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel uit te maken van één en dezelfde ondeelbare Overeenkomst zelfs wanneer deze Overeenkomst in opeenvolgende prestaties worden uitgevoerd.

10.4. Het risico met betrekking tot de goederen die het voorwerp zijn van de Overeenkomst, zal overgaan op de Opdrachtgever vanaf het moment dat deze de terreinen van Axor verlaten.

11. Splitsbaarheid

11.1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling geen deel meer uitmaken van deze Voorwaarden. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden blijft desgevallend onverkort behouden.

11.2. In bovenstaand geval zullen Axor en de Opdrachtgever te goeder trouw onderhandelen omtrent de aanpassing van de bepalingen van deze Voorwaarden teneinde hetzelfde economische evenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen te vrijwaren als in het geval dat de nietige bepaling geldig was geweest.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

12.2. Eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren dan wel de rechtbanken van de woonplaats van de Opdrachtgever, naar keuze van Axor.